Lukas Baranauskas

Voorkomen van alcoholschade bij jongeren in algemene ziekenhuizen

Inleiding

Er werden interventies opgericht om toekomstige alcoholmisbruik te voorkomen. Deze interventies zijn voor jongeren opgericht, omdat alcoholintoxicatie bij hen een groeiende probleem bleek te zijn. Alcohol kan hun cognitieve, sociaal- emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling bedreigen. Dit kan leiden tot psychosociale problematieken, psychische stoornissen en kindermishandelingen. Daarom heeft het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, Nederland een multidisiplinaire screenings- en nazorgtraject ontwikkeld. Het Partnership Vroegsignalering Alcohol heeft deze proefproject van twee jaar uitgevoerd in 5 ziekenhuizen. Ze werden medische en psychische gescreend en gevolgd gedurende een half jaar.

Achtergrond en doelstelling

Binge-drinken is de grootste risicofator bij het krijgen van een alcoholintoxicatie. Meer en meer jongeren opgenomen met alcoholintoxicatie. Alcoholmisbruik op jonge leeftijd is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Binge- drinken speelt een grote rol in. Vroeg beginnen met drinken verhoogt de kans op verslaving op latere leven. Meeste jongeren die geintoxiceert geraken, hervallen vaak weer in het drinkgedrag. Kortdurende psychologische interventies zijn effectief geweest voor het vermindering van alcoholgebruik. Ouders kunnen een grote invloed leveren op het drinkgedrag van hun kinderen. Het screenings- en nazorgtraject is een samenwerking met vele gespecialiseerde leden. Het traject bestaat uit verschillende fasen, afspraken, interviews en uit evaluatiegesprekken. De jongeren worden met allerlei zaken geconfronteerd. Met behulp van volgende doelstelingen van het traject:

Screening op onderliggende psychosociale problemen

  • (Neuro)psychologisch onderzoek naar cognitieve schade
  • Motiveren voor en doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties
  • Voorkomen alcoholintoxicatie
  • Gedragsverandering jongere: geen alcohol (binge-)drinken
  • Gedragsverandering ouders: hanteren van alcoholspecifieke opvoedingsregels en toezicht houden.

Activiteiten

Met subsidies van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Partnership Vroegsignalering Alcohol een proefproject kunnen uitvoeren van twee jaar lang. Op zoek naar de effectiviteit van de screenings- en nazorgtraject. Het team bestond uit verschillende gespecialiseerde leden die samenwerkten met vier geselecteerde ‘pilotziekenhuizen’ verspreid over Nederland. De jongeren die opgenomen werden met een alcoholintoxicatie, kwamen terrecht in het screenings- en nazorgtraject. De teams kregen bijscholing waar nodig.

Resultaten

De resultaten bleken positief, jongeren die binge-dronken melden later niet meer te binge- drinken. Bij 98% van de jongeren vond geen alcoholvergiftiging meer plaats. Jongeren onder de zestien jaar volgen beter de opvoedregels van hun ouders dan jongeren boven de zestien jaar. Uit de screeningsgesprekken met de psychologen bleek heel wat gedragsproblemen te zijn bij de jongeren.

Conclusies en discussies

Uit de observaties bleek er positieve resultaat te zijn in hun gedragsverandering van jongeren tot zestien jaar. Wetenschappelijk onderzoek zal nog meer duidelijkheidmoeten brengen over effectiviteit van de interventie. De drop-outs waren hoger dan verwacht. Het Sscreenings- en nazorgtraject werd zeer aangewezen, omdat er sprake was problematiek bij jongeren.
Er is ook geen zekerheid in hoeverre de jongere psychosociale problemen hadden door alcoholintoxicatie. Interventies van alcoholintoxicatie kunnen ook een hulp zijn voor andere gedragsprolematieken. Project zal verder worden toegepast in kindergeneeskunde in twintig ziekenhuizen.

Referentie:
de Visser, M., van der Lely, N., van Blitterswijk, A.(2011). Voorkomen van alcoholschade bij jongeren in algemene ziekenhuizen. Verslaving,7(3), 36-45.